หาผลลัพธ์เลขยกกำลัง 2 ในบรรทัดเดียว

thumb-img

ความหมาย “เลขยกกำลัง”

เลขยกกำลัง คือ การคูณตัวเลขนั้น ๆ ตามจำนวนของเลขชี้กำลัง ซึ่งตัวเลขนั้น ๆ จะคูณตัวของมันเอง และเมื่อแทน a เป็นจำนวนใด ๆ และแทน n เป็นจำนวนเต็มบวก โดยที่มี a เป็นฐานหรือตัวเลข และ n เป็นเลขชี้กำลัง
(an) จะได้ว่า a คูณกัน n ตัว (a x a x a x a x a x…x a)

เทคนิคการหาผลลัพธ์เลขยกกำลัง 2 ในบรรทัดเดียว

1.คำตอบหลักหน่วย คือ ตัวท้ายยกกำลังสอง (ตัวท้าย)2

2.คำตอบหลักสิบ คือ ตัวหน้าคูณตัวท้ายคูณสอง (ตัวหน้า x ตัวท้าย x 2)

3.คำตอบหลักร้อย คือ ตัวท้ายยกกำลังสอง (ตัวท้าย)2

ตัวอย่างที่ 1 จงหาค่าของ 312

กรณีที่คำตอบในแต่ละหลักเป็นเลข2ตัว  ให้เขียนตัวเลขด้านหลัง และนำตัวเลขด้านหน้าไปทดให้หลักถัดไป

ตัวอย่างที่ 2 จงหาค่าของ 142

ตัวอย่างที่ 3 จงหาค่าของ 322

ตัวอย่างที่ 4 จงหาค่าของ 412

ตัวอย่างที่ 5 จงหาค่าของ 242

จงหาค่าของ 462 มีค่าเท่ากับเท่าไร ?

Subscribe to our Newsletter